Shop Mobile More Submit  Join Login
About Deviant Member RowrattyMale/United Kingdom Recent Activity
Deviant for 4 Years
Needs Premium Membership
Statistics 1,867 Deviations 2,254 Comments 13,715 Pageviews

Activity


Some Other Place by Rowratty
Some Other Place
:)

Mandelbulb3Dv18{
g.....s/...C2...Uv0..2U....QpfYgTm.7.5T8F3u1Z.3ELVtIAuEdqz18OOfkxC5vzSB.bSq6U90k
................................dluVg3N0N.2........Y./.........E.......U4/2...wD
...Uz6/..EVR..../gk5/....2UR....Y3....k0.....AWsHyPZ5RmD/g.lImuDG1.6.dkpXm1.I/.c
z.EnAnID12../2kAnAnAngC3./.......Ywj.....................2W5......2...sD...../..
.wHnAnQDUoG.uTD8awfvt5B4tmCpyEqz6zh/dlkD4mS3LncRAw98NRxH7dxmySncAGcEdMmjdE7mtboJ
DvfF4JM1lEo7zKsI3P/1bChDU....8I5E...dH...2....cD.2...UOE/.G.....................
...........wzoAnAt1...sD...m0x1....................................lImuDd.....x/
.....Ksulz1.......UXFxzzz5kP.w/.U....I3....D....q0.m7c2.EhE6....J....2q2...UJFL3
..UZgNdZKyD...kz.1Akz1...Q..0c..HbBo..k.Tci/2UyD6odIWOorVyP...........U.8.UQgk0.
.wUmc2beYz1.dA8E5Exwz0..........UAU0.6oIr/..M4n5/A7yzy3Fbf24LNyD/.........E.0c..
zzzz............Y0...................2U.8.kzzzD............8....................
/6U0.wzzz1...................................Eqd50UO3JWOQ/.VRx3.taPita9.DFtK.kOY
.lOg/JqHg0.Py/6Uyobbk45.4XtP4PKTWG5L.Yzj8ajEzxaZb/ExfSKx0xbTtF5.CsE1C6oTCNqd.YuL
PYeEz/aY20EuiaLu...y3q/bzz/k.1Akyz1yATomxzpaqaff.kKOZt4AtsWOkR4.................
E....ME7F3E.....I....I....kLEx4PtNoPgFK9nZLP....................................
...................2./.................................................WG.2.....
................................................................................
....................../..../....1....2IPVdLOiR460x4S.65.........................
.Qk0.................oAnAnAn./zD..........UaNaNaNKpvz...........................
................................................................................
................................/....E/...E/....T7LNXNoPgF4.pt4RHR5Km..O........
................0......................kfzXaNaNaNatzzOaNaNaNaC0EOaNaNaNqhz1.....
...3./.........E........M.2..................U/E........I.2.....................
..........................................E.....I....A....kLI7LMiB5PVFLN.6LMnE4.
............................0......................kzeNaNaNaNaxDnAnAnAnA1z9.....
...6./.......s0E................................................................
.....................................................2.....3....4....wpEjt4N7FrM
jJbPo73.dFrMc/..................7YU.06U..............cNaNaNaNKzDOaNaNaNaxz1.....
...4./.......E0E........o.2........F./..........................................
................................................................/....E/...k/....
BJaPbJaQ7NoI.E56ExqR............................4MU/4MU/........bNaNaNaVvz1.....
...wz.........zD........sz1.....................................................
............................................................................}
{Titel: Some Other Place}
Loading...
Morchella #4 by Rowratty
Morchella #4
:)

Mandelbulb3Dv18{
g.....s/...C2...cD...2A...UEf68RoINF.H2gCM/WOl5E/Xt4QfKQ3x10JUSre3LFzkKws.jwgc/E
................................rKA.eOlumy1........B./..................y.2...wD
...Uz6....EI.....Qk0/....2kZF...s0....E3.....oOebFDADvsD/QU1snwDAzzl0dkpXm1.lpXW
z.kX0LDD12../2Eop7scydWtz2.xniGP6byDgKAyxDAszy9...........U0.....y1...sD...../..
.z1...sD7aUol1nnCy1..........aKUW6y9xYfjD5rVV2EfYrPW76RwkwgXzY5U2.y9xYfjs/6/UzGD
tuXN/8WsjoHiyIKOwwCADvsDU.....IcP...Dr...2....sD.6....sD..G.....................
.............oAnAt1...sDBnAHx.XcMA.................................xgduDM....k1.
.....Ksulz1.......UUVwzzz5kJ.o7.V/...61...UD....m.S08c3.UNkF....6/...6av..U2wFz0
...U.ydelyDcjpnzTeOgzvbOT/..1c..zzzz..EizccZWGyD6EdGkxmWczH...........k.8.kXWF1.
.sM93P58iz9.MmnWK2zwz0........../6X0.EG7f...mIqp.taszE0pMnDnNqyj/gM3ZaYq1zP.mc..
.Rn9..UAZRBEi7.ED1cXcESLfz1..........2U.8.kzzzD............8....................
/6U0.wzzz1....................................uBZ.U7EgU7zzFoTu2.oQm2oszDnueM.YXB
bYHzTt6Ul/k6Ukl6Qs5crI0.a.l0a.bTUSH7.M029M0ly/uBZ.U7EgU7Mw5crI0.a.l0akqTUSH7.M02
9M0kz/uBZ.U7EgU7...crIGJzzFoTuIdyzngi8qdxzZX.4rU................................
E../.MEBF3E.....I....c....kL7t4RExqRGx4RVFLN1/.PZZ4N.................6U.06U.06U.
0..................wz.........0E...................wz.........0E..........2.....
...wz........E/E..........UaNaNaNaNzz...........................................
.....................2.....3....4....wpNi3aQgB1F................................
.....................MsuFVf53ixDOaNaNaNatyXaNaNaNaNizcNaNaNaNavD........kz1.....
...wz...........................................................................
................................/....E/...U0....TRINiBoJV75Q....................
..........U/4M...6U.0..............................0.1..........OaNaNaNaV.YaNaNa
Nah6./.........E........U.2..........FnAnAnAnFyDOaNaNaNa7y1.....................
..........................................E.....I....I....kLEx4PtNoPgFK9nZLP....
...................................................9./..........................
................................................................................
.....................................................2.....3....1....wZFjl4NdtqN
1FJNo7LMnE4.....................06U.....................................kz1.....
................................................................................
................................................................/....E/....0....
/pKMuZaPb/mIp7bN............................5.U/4M..0...........BnAnAnAnoz1nAnAn
AnApz2......E0.E.......Tg.A......Ue7./......Cm1E................................
............................................................................}
{Titel: Morchella}
Loading...

AdCast - Ads from the Community

Comments


Add a Comment:
 
:iconalmog53:
Almog53 Featured By Owner Feb 1, 2015  Hobbyist General Artist
Totally Awesome Gallery!!
Very Unique Art Style .....:handshake:
Reply
:iconzanazoidrift:
zanazoidrift Featured By Owner May 23, 2014
You have a fascinating gallery! :D
Reply
:iconrowratty:
Rowratty Featured By Owner Jun 2, 2014
Thank You.
Reply
:iconzanazoidrift:
zanazoidrift Featured By Owner Jun 2, 2014
You're welcome! :)
Reply
:iconjanhein:
janhein Featured By Owner Feb 6, 2014
Hi Vince, I tweaked and submitted your Triffidum flowers. Thank you once more for sharing your parameters! :hug: :sun:
Reply
Add a Comment: