Shop Mobile More Submit  Join Login
About Deviant Member RowrattyMale/United Kingdom Recent Activity
Deviant for 3 Years
Needs Premium Membership
Statistics 1,865 Deviations 2,251 Comments 13,117 Pageviews

Activity


Morchella #4 by Rowratty
Morchella #4
:)

Mandelbulb3Dv18{
g.....s/...C2...cD...2A...UEf68RoINF.H2gCM/WOl5E/Xt4QfKQ3x10JUSre3LFzkKws.jwgc/E
................................rKA.eOlumy1........B./..................y.2...wD
...Uz6....EI.....Qk0/....2kZF...s0....E3.....oOebFDADvsD/QU1snwDAzzl0dkpXm1.lpXW
z.kX0LDD12../2Eop7scydWtz2.xniGP6byDgKAyxDAszy9...........U0.....y1...sD...../..
.z1...sD7aUol1nnCy1..........aKUW6y9xYfjD5rVV2EfYrPW76RwkwgXzY5U2.y9xYfjs/6/UzGD
tuXN/8WsjoHiyIKOwwCADvsDU.....IcP...Dr...2....sD.6....sD..G.....................
.............oAnAt1...sDBnAHx.XcMA.................................xgduDM....k1.
.....Ksulz1.......UUVwzzz5kJ.o7.V/...61...UD....m.S08c3.UNkF....6/...6av..U2wFz0
...U.ydelyDcjpnzTeOgzvbOT/..1c..zzzz..EizccZWGyD6EdGkxmWczH...........k.8.kXWF1.
.sM93P58iz9.MmnWK2zwz0........../6X0.EG7f...mIqp.taszE0pMnDnNqyj/gM3ZaYq1zP.mc..
.Rn9..UAZRBEi7.ED1cXcESLfz1..........2U.8.kzzzD............8....................
/6U0.wzzz1....................................uBZ.U7EgU7zzFoTu2.oQm2oszDnueM.YXB
bYHzTt6Ul/k6Ukl6Qs5crI0.a.l0a.bTUSH7.M029M0ly/uBZ.U7EgU7Mw5crI0.a.l0akqTUSH7.M02
9M0kz/uBZ.U7EgU7...crIGJzzFoTuIdyzngi8qdxzZX.4rU................................
E../.MEBF3E.....I....c....kL7t4RExqRGx4RVFLN1/.PZZ4N.................6U.06U.06U.
0..................wz.........0E...................wz.........0E..........2.....
...wz........E/E..........UaNaNaNaNzz...........................................
.....................2.....3....4....wpNi3aQgB1F................................
.....................MsuFVf53ixDOaNaNaNatyXaNaNaNaNizcNaNaNaNavD........kz1.....
...wz...........................................................................
................................/....E/...U0....TRINiBoJV75Q....................
..........U/4M...6U.0..............................0.1..........OaNaNaNaV.YaNaNa
Nah6./.........E........U.2..........FnAnAnAnFyDOaNaNaNa7y1.....................
..........................................E.....I....I....kLEx4PtNoPgFK9nZLP....
...................................................9./..........................
................................................................................
.....................................................2.....3....1....wZFjl4NdtqN
1FJNo7LMnE4.....................06U.....................................kz1.....
................................................................................
................................................................/....E/....0....
/pKMuZaPb/mIp7bN............................5.U/4M..0...........BnAnAnAnoz1nAnAn
AnApz2......E0.E.......Tg.A......Ue7./......Cm1E................................
............................................................................}
{Titel: Morchella}
Loading...

AdCast - Ads from the Community

Comments


Add a Comment:
 
:iconalmog53:
Almog53 Featured By Owner Feb 1, 2015  Hobbyist General Artist
Totally Awesome Gallery!!
Very Unique Art Style .....:handshake:
Reply
:iconzanazoidrift:
zanazoidrift Featured By Owner May 23, 2014
You have a fascinating gallery! :D
Reply
:iconrowratty:
Rowratty Featured By Owner Jun 2, 2014
Thank You.
Reply
:iconzanazoidrift:
zanazoidrift Featured By Owner Jun 2, 2014
You're welcome! :)
Reply
:iconjanhein:
janhein Featured By Owner Feb 6, 2014
Hi Vince, I tweaked and submitted your Triffidum flowers. Thank you once more for sharing your parameters! :hug: :sun:
Reply
Add a Comment: